Informacija stojantiems

PRIĖMIMAS Į STUDIJAS VDU

Priėmimas į Vytauto Didžiojo universiteto nuolatines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizuojamas trimis etapais.

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į MUZIKOS ATLIKIMO IR ATLIKIMO MENO STUDIJŲ PROGRAMAS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 2017 M. TVARKOS APRAŠAS

IŠANKSTINIS PRIĖMIMAS Į VDU

Išankstinio priėmimo metu bus vykdomas priėmimas į Vytauto Didžiojo universiteto nuolatinių pirmosios pakopos ir vientisųjų valstybės nefinansuojamų studijų vietas. Prašymai dalyvauti išankstiniame konkurse bus priimami nuo 2017 m. kovo 1 d.

LAMA BPO BENDRASIS PRIĖMIMAS

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu (birželio-rugpjūčio mėn.) stojantieji galės pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas (su studijų stipendija arba be jos) vietas. Bendrasis priėmimas vykdomas pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų, susivienijusių į asociaciją bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO), nustatytą tvarką. Stojimo prašymai registruojami tik internetu LAMA BPO svetainėje (http://www.lamabpo.lt).

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Į VDU

Likus laisvų vietų po išankstinio priėmimo ir bendrojo priėmimo, vyks papildomas priėmimas. Jo metu pavėlavusieji pateikti dokumentus arba neįstojusieji į aukštąsias mokyklas, pateikę VDU priėmimo komisijai atskirą prašymą, galės dalyvauti konkurse į likusias laisvas vietas. Prašymai dalyvauti papildomame konkurse bus priimami nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.

Išsami informacija apie priėmimo taisykles, procedūras ir terminus nuolat skelbiama ir atnaujinama interneto svetainėse: www.vdu.lt/stojantiesiems ir www.lamabpo.lt

IŠANKSTINIS PRIĖMIMAS

 1. Dalyvauti konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai Universitete užimti galima užpildžius prašymą internete adresu http://priemimas.vdu.lt ir pateikus šiuos reikalingus dokumentus:
 • Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 • Jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m. ir anksčiau, pateikiamas brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas;
 • Jei vidurinis išsilavinimas įgyjamas 2017 metais, stojantieji turi pateikti metinių pažymių užpildytą formą (forma įkelta vdu.lt puslapyje), pasirašytą mokyklos vadovo.
 • Papildomi pažymėjimai/diplomai, pažymintys aktyvią, visuomenišką veiklą mokykloje (jei aktualu).
 1. Prašyme kandidatas turi nurodyti bent vieną pageidavimą iš 3 galimų juos pateikiant prioriteto mažėjimo tvarka.
 2. Prašymų priėmimas vykdomas nustatyta tvarka ir terminais.
 1. Prašymai studijuoti ir reikalingi dokumentai teikiami nuo kovo 1 dienos internete adresu http://priemimas.vdu.lt

 

BENDRASIS PRIĖMIMAS – PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Bendrojo priėmimo prašymai teikiami tik internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti  informacinę sistemą (LAMA BPO IS).

 • Įgiję vidurinį išsilavinimą 2010 ir vėlesniais metais stojantieji savo brandos atestato duomenis į LAMA BPO IS turi  įkelti elektroniniu būdu. Vidurinį išsilavinimą įgiję 2009 m. ir anksčiau stojantieji LAMA BPO IS prie savo prašymo turi prisegti skenuotus dokumentus iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos.

 

Pagrindinio priėmimo prašyme galima pateikti iki 9 pageidavimų į bet kurias aukštųjų mokyklų studijų programas, pasirenkant valstybės finansuojamą (vf), valstybės nefinansuojamą su studijų stipendija (vnf/st) arba mokamą (vnf) vietas. Pageidavimai turi būti išdėstyti prioriteto tvarka.

Paskelbus pagrindinio priėmimo pirmojo etapo rezultatus, stojančiajam pasiūloma viena vieta universitete ar kolegijoje: valstybės finansuojama vieta (vf), valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija (vnf/st) arba valstybės nefinansuojama vieta (vnf). Pakviestas asmuo gali priimti jį tenkinantį pasiūlymą ir pasirašyti studijų sutartį arba dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape.

 

Antrajame pagrindinio priėmimo etape į VF vietas gali pretenduoti asmenys, nepasirašę studijų sutarties į vf arba vnf/st vietas arba į jas negavę kvietimo. Stojantieji, norintys dalyvauti antrajame etape, turi šį norą patvirtinti LAMA BPO informacinėje sistemoje. Šiame etape galima koreguoti pateiktame prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą, tačiau negalima įrašyti naujų pageidavimų, nes nauja Geriausiųjų eilė nesudaroma. Pirmajame etape pasirašęs studijų sutartį dėl vnf vietos asmuo, antrajame etape laimėjęs vf arba vnf/st vietą, vnf sutartį gali nutraukti arba pasilikti studijuoti pagal dvi studijų programas.

 

Papildomame priėmime gali dalyvauti stojantieji:

 • tik dėl valstybės nefinansuojamos (vnf) studijų vietos, jeigu pasirašyta valstybės finansuojama (vf), arba valstybės nefinansuojama su studijų stipendija (vnf/st) studijų sutartis su aukštąja mokykla;
 • tiek dėl valstybės finansuojamos (vf), tiek dėl valstybės nefinansuojamos su studijų stipendija (vnf/st) ir be studijų stipendijos (vnf) studijų vietos, jeigu pasirašyta valstybės nefinansuojama (vnf) studijų sutartis su aukštąja mokykla arba jeigu negautas arba nepriimtas joks kvietimas studijuoti;
 • papildomame priėmime gali dalyvauti ir tie asmenys, kurie nepateikė prašymo dalyvauti pagrindiniame priėmime.
 • Papildomo priėmimo prašyme galima pateikti iki 6 naujų pageidavimų.

 

Stojamieji egzaminai laikomi vieną kartą bendrojo priėmimo stojamųjų egzaminų pagrindinės sesijos metu.

 • Stojantieji į meno studijų srities ir meno pedagogikos programas, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse į šių studijų programų valstybės finansuojamas (vf) ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (vnf/st) vietas.
 • Stojantiems į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas, privalomas motyvacijos įvertinimas. Už teigiamą motyvacijos įvertinimą stojančiajam pridedami 1 arba 2 papildomi balai. 0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į paminėtų studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas.

KONKURSINIO BALO SANDARA, EGZAMINAI

Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į VF vietas:

 

2017 METAIS baigiantiems mokyklą

 • valstybinis lietuvių kalbos egzaminas;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
 • matematikos brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas.

 

2018 METAIS baigiantiems mokyklą

 • valstybinis lietuvių kalbos egzaminas;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
 • matematikos brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas:
  • ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu, pretenduoja į humanitarinių mokslų, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų srities studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai;;
  • ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.

 

Pedagogikos ir menų srities programos

 • Stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas motyvacijos įvertinimas.
 • Stojantieji į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

 

Konkursinio balo skalė ir perskaičiavimas

Konkursiniam balui apskaičiuoti valstybinio egzamino įvertinimas padalijamas iš 10 ir padauginamas iš svertinio koeficiento.Dalykų metiniai ir mokyklos brandos egzaminų, neįskaitytų kaip valstybinių, įvertinimai, naudojami priėmimo konkursiniam balui apskaičiuoti, perskaičiuojami į valstybinių brandos egzaminų kriterinę 16–100 balų vertinimo sistemą taip, kad tikslinio T kurso arba S lygio, išplėstinio A kurso arba A lygio, užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, mokyklinių A lygio, S lygio, be lygio brandos egzaminų įvertinimai (išskyrus 4 ir 5) tiesiškai perskaičiuojami į valstybinių brandos egzaminų patenkinamo lygio intervalą (16–35), o B kurso, B lygio dalykų metiniai, užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, B lygio brandos egzaminų įvertinimai dar mažinami 50 proc., suapvalinus iki sveikųjų skaičių.

 

Mokyklinių įvertinimų sąryšis su priėmimui naudojama skale

Įvertinimų skalės Patenkinami įvertinimai
Mokyklinė dešimtbalė skalė 4 5 6 7 8 9 10
A lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičiuotas kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo 12 15 19 23 26 30 33
B lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičiuotas kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo 6 8 10 12 13 15 17

 

MINIMALUS KONKURSINIS BALAS

Į visas studijų programas bus kviečiami studijuoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas bus ne mažesnis kaip 3

 

VDU bakalauro studijų programos Kaune

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Ekonomika

Verslo administravimas

Marketingo vadyba

Verslo finansai

 

Gamtos mokslų fakultetas

Aplinkotyra ir ekologija

Biochemija

Biologija

Biotechnologija

Neurotechnologijos

 

Informatikos fakultetas

Informatikos sistemos

Matematika ir jos taikymas

Multimedijos ir interneto technologijos

 

Muzikos akademija

Atlikimo menas

Muzikos pedagogika

 

Socialinių mokslų fakultetas

Psichologija

Sociologija ir antropologija

Socialinis darbas

Socialinė politika

Logopedija: kalba ir komunikacija

 

Katalikų teologijos fakultetas

Katalikų teologija

Religijos pedagogika

 

Humanitarinių mokslų fakultetas

Anglų filologija

Anglų ir vokiečių filologija

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra

Istorija

Italistika ir romanų kalbos

Lietuvių filologija ir leidyba

Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos

Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos

Vokiečių kalba ir komunikacija

 

Menų fakultetas

Menų istorija, kritika ir medijos

Naujųjų medijų menas

Vaidyba

Kūrybinės industrijos

Mados dizainas

Muzikos produkcija

 

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

Politikos mokslai

Viešasis administravimas

Viešoji komunikacija

Tarptautinės politikos ir vystymo studijos

Pasaulio politika ir ekonomika

Filosofija ir politinė kritika

 

Teisės fakultetas (98 p.)

Teisė (vientisosios studijos)

Teisė ir finansai

 

VDU bakalauro studijų programos Vilniuje

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Ekonomika

Europos ekonomika ir finansai

Marketingo vadyba

 

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

Viešoji komunikacija

Tarptautinės politikos ir vystymo studijos

Filosofija ir politinė kritika

 

Socialinių mokslų fakultetas

Karjeros valdymas

Socialinis darbas

Visuomenė, kultūra ir komunikacija

Teisės fakultetas

Teisė ir finansai

 

KONKURSINIO BALO SANDARA

MUZIKOS AKADEMIJA

 

Atlikimo menas Stojamasis egzaminas (stojant į muzikos programas, kaip egzamino dalis gali būti įskaitomas muzikologijos egzamino įvertinimas) 0,7 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) 0,1 0,2
Muzikos pedagogika Stojamasis egzaminas 0,6 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) 0,2 0,2

 

GRETUTINĖS STUDIJOS

 • Nemokamai galima rinktis bet kurią gretutinių studijų programą;
 • Pradėti studijuoti gretutinę studijų programą studentai gali iškart po įstojimo į VDU, nuo pirmojo semestro, pasirinkdami vieną iš gretutinių studijų programų;
 • Gretutinių studijų apimtis 60 kreditų;
 • Baigus studijas, išduodamas studijas liudijantis pažymėjimas (ne diplomas);
 • Studentai vieną pasirinktą gretutinių studijų programą studijuoja nemokamai. Antrą ir daugiau gretutinių studijų programų studentas gali studijuoti klausytojo statusu;
 • Galima iškart stoti į gretutinių studijų krypties magistrantūrą – nereikia studijuoti išlyginamųjų dalykų (išskyrus psichologijos studijų programą).

 

GRETUTINIŲ STUDIJŲ SĄRAŠAS:

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

INFORMATIKOS FAKULTETAS

KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS

 

MENŲ FAKULTETAS

MUZIKOS AKADEMIJA

POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

TEISĖS FAKULTETAS

BENDRABUČIAI

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studentus apsigyventi trijuose VDU bendrabučiuose, kuriuose įrengtos skalbyklos ir džiovyklos, studentų laisvalaikio zonos su televizoriumi ir žaidimų stalais ir (ar) įvairia sporto įranga, rūkomieji, skaityklos su bevielio interneto zonomis:

VDU bendrabutis Nr. 1, Taikos pr. 119 (pritaikytas fizinę negalią turintiems asmenims)

 • 2011 m. iš pagrindų renovuotame 12 aukštų gyvenamajame bendrabutyje esančiame šalia Kauno URMO prekybos miestelio (bazės) yra blokinė kambarių sistema – vienas dvivietis, kitas – trivietis. Studentai, gyvenantys viename bloke, naudojasi bendru vonios kambariu. Studentai savo kambaryje gali naudotis interneto ir televizijos prieiga. Kiekvienam pastato aukšte įrengtos patogios virtuvės. Kieme – vieta dviračiams, automobiliams;
 • Apgyvendinimo VDU bendrabučiuose mokesčiai skaičiuojami pagal paras – vienos paros kaina „Taikos” bendrabutyje yra nuo 2 € iki 3 € (atsižvelgiant į gyvenamųjų vietų kambaryje skaičių) asmeniui (mėnesiui ~ 60-90 Eur). Į šią sumą įskaičiuoti visi komunaliniai mokesčiai bei patarnavimai (elektra, karštas ir šaltas vanduo, šildymas bei internetas, studentams išduodamos patalynės komplektas, kuris yra keičiamas kartą per savaitę).

 

VDU bendrabutis Nr. 2, Vytauto pr. 71 (pritaikytas fizinę negalią turintiems asmenims)

 • Kauno miesto centre įsikūrusiame bendrabutyje yra 8 gyvenamieji aukštai, kuriuose yra dviviečiai ir triviečiai kambariai, turintys po atskirą vonios kambarį, ir blokinio tipo kambariai (dviviečiai ir triviečiai, turintys bendrą vonios kambarį). Studentai savo kambaryje gali naudotis interneto ir televizijos prieiga, įrengtais šaldytuvais. Kiekvienam pastato aukšte įrengta po dvi patogias virtuves. Kieme – vieta dviračiams, automobiliams;
 • Šiame bendrabutyje apsistoja visi į VDU atvykstantys užsienio studentai;
 • Apgyvendinimo VDU bendrabučiuose mokesčiai skaičiuojami pagal paras – vienos paros kaina „Baltijos” bendrabutyje yra nuo 2 € iki 5 € (atsižvelgiant į gyvenamųjų vietų kambaryje skaičių) asmeniui (mėnesiui ~ 60-150 Eur). Į šią sumą įskaičiuoti visi komunaliniai mokesčiai bei patarnavimai (elektra, karštas ir šaltas vanduo, šildymas bei internetas, studentams išduodamos patalynės komplektas, kuris yra keičiamas kartą per savaitę).

 

VDU bendrabutis Nr. 3, Taikos pr. 123 („Karas“)

 • „Kare“ esančiame šalia Kauno URMO prekybos miestelio (bazės) yra erdvūs dviviečiai kambariai, kiekviename aukšte – po dvi virtuves. Kiekviename aukšte įrengti atskiri bendro naudojimosi tualetai, rūsyje – suremontuoti dušai. Kieme yra vietos automobiliams. Visame bendrabutyje veikia bevielio interneto zona;
 • Apgyvendinimo VDU bendrabučiuose mokesčiai skaičiuojami pagal paros tarifą – vienos paros kaina „Karo” bendrabutyje yra 1 Euras asmeniui (mėnesiui ~ 30 Eur)Į šią sumą įskaičiuoti visi komunaliniai mokesčiai bei patarnavimai (elektra, karštas ir šaltas vanduo, šildymas bei internetas, studentams išduodamos patalynės komplektas, kuris yra keičiamas kartą per savaitę).

Visuose bendrabučiuose yra svečių kambariai, kuriuos studentai gali rezervuoti artimųjų viešnagėms.

 

Konkurso organizavimo eiga:

 • Konkursas gyvenamajai vietai įgyti vyksta: pirmo kurso studentams – liepos (magistrantams) – rugpjūčio (studentų sutarčių su universitetu sudarymo metu – bakalaurantams bei vientisųjų studijų studentams) mėnesiais. Aukštesnių nei pirmo kurso studentams – gegužės–birželio mėnesiais;
 • Studentų reikalų departamentas skelbia konkursą nurodydamas studentams, norintiems įgyti gyvenamąją vietą bendrabutyje prašymo priėmimo laikotarpį ir sąlygas, reikiamus pateikti dokumentus ir / arba jų kopijas, kitus reikalavimus.

Gyvenamąsias vietas bendrabutyje skirsto ir suteikia Studentų reikalų departamentas su Studentų atstovybės pritarimu, atsižvelgdamas į studentų socialinį statusą, todėl pirmenybė gyvenamajai vietai įgyti yra teikiama:

 • Studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
 • Neįgaliems studentams, jei šiems reikia lydinčio asmens pagalbos (turi turėti medicininę pažymą iš gydymo įstaigos dėl slaugos poreikio), Studentų reikalų departamento direktoriaus leidimu šie asmenys gali gyventi bendrabutyje;
 • Studentams, kurie yra iš šeimų, auginančių keturis ar daugiau besimokančių arba mažamečių vaikų.

 

Svarbu:

 • Pagrindinis konkurso kriterijus suteikiant gyvenamąją vietą bendrabutyješeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui;
 • Gyvenamoji vieta Bendrabutyje nesuteikiama Kauno miesto gyventojams, Kauno rajono gyventojams – suteikiama tik išskirtiniais atvejais, atsižvelgiant į socialinės padėties sudėtingumą;
 • Bendrabučio kambaryje gali gyventi tik toks pačios lyties atstovai.

 

STIPENDIJOS

Studentams vienu metu gali būti skiriamos kelių rūšių stipendijos:

Pirmo kurso pirmo semestro nuolatinių studijų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,5, skiriamos 2 BSI dydžio skatinamosios stipendijos.

Nuolatinės studijų formos II pakopos studentams, studijuojantiems pirmo kurso pirmame semestre skatinamosios stipendijos (t.y. stipendijos pagal studijų rezultatus) – NESKIRIAMOS. Jos pradedamos mokėti po pirmo kurso pirmo semestro.

Skatinamosios stipendijos skiriamos bei mokamos geriausiems pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose.

 

MOKESTINĖS LENGVATOS

VDU konkurso būdu iki 100 % yra skiriamos dviejų rūšių mokestinės lengvatos:

 

Lengvatos yra skiriamos kiekvieno semestro pradžioje, prioritetą suteikiant:

 • Studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (y. visiškiems našlaičiams)
 • Neįgaliems studentams, jei jie negauna kitų valstybės institucijų skirtų kompensacijų
 • Studentams, kurie yra iš šeimų, auginančių keturis ar daugiau besimokančių arba mažamečių vaikų.
 • Atsižvelgiant į šeimos pajamas, tenkančias vienam asmeniui.
 • Kitą socialinį išskirtinumą ar dalyvavimą mokslinėje, sportinėje, meninėje, visuomeninėje universiteto veikloje.

 

 • Mokesčio už studijas lengvata gali būti skiriama Universiteto studentams, kurių:
  • sudėtinga socialinė padėtis
  • paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentams – stojamasis konkursinis balas) yra ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai;
 • Apgyvendinimo mokesčio lengvata gali būti suteikiama atsižvelgiant į:
  • studento socialinę padėtį
  • gyvenamąją vietą bendrabutyje

PASKOLOS

 

Į mokamas studijas įstoję studentai gali pretenduoti gauti valstybės remiamą paskolą, kuri gai būti skiriama:

 • studijų kainai sumokėti
 • gyvenimo išlaidoms
 • dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis

 

Visą informaciją teikia valstybinis studijų fondas www.vsf.lt