Reikalavimai 2018

VDU Muzikos akademija

Stojamųjų egzaminų reikalavimai 2018

AKORDEONAS
Grojimas

 • –  Polifoninis kūrinys (imitacinė polifonija su 3 ar daugiau balsų);
 • –  Ciklinės formos kūrinys arba jo dalis (dalys);
 • –  Dvi skirtingo charakterio pjesės.

Visa programa atliekama mintinai.

Pokalbio temos:

 • –  Egzaminų metu atliktų kūrinių aptarimas: autoriai, sukūrimo laikmetis, elementari atlikimo analizė;
 • –  Žinios apie specialybės instrumentą: istorija, atlikėjai, kompozitoriai, pedagogai;
 • –  Pagrindinė specialybės instrumento meninė ir pedagoginė literatūra;
 • –  Lietuvos ir tarptautiniai akordeono muzikos renginiai (festivaliai, konkursai ir t.t.).
CHORO DIRIGAVIMAS
Dirigavimas

 • – Paruošti dvejus skirtingų stilių arba charakterių kūrinius iš mišraus choro repertuaro (vienas kūrinys a cappella, kitas su akompanimentu: kantata, operos scena, oratorijos ar mišių dalis);
 • – Mintinai meniškai paskambinti fortepijonu kūrinį ir kūrinio su akompanimentu choro partitūrą. Akompanimentą pagroti iš natų ir mintinai padainuoti kūrinio a cappella balsus;
 • – Padainuoti solo sau akompanuojant fortepijonu pasirinktą vokalinį kūrinį (klasikinė arija, arijietė, romansas, originali ar harmonizuota liaudies daina)
 • – Egzamino metu tikrinamos pagrindinės solfedžio, muzikos teorijos ir harmonijos žinios (menų mokyklos, muzikos gimnazijos, konservatorijos, kolegijos programų lygmuo).
Pokalbio temos:

 • – Žinoti ir mokėti papasakoti apie diriguotų kūrinių autorius, pagrindinį dėmesį kreipiant į jų kūrybą chorui;
 • – Papasakoti apie lietuvių kompozitorių klasikų kūrybą ir veiklą (sąrašas skelbiamas priede, žr., dokumento pabaigą), Lietuvos dainų šventes, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrybą chorui. Žinoti žymiausius Lietuvos profesionalius ir mėgėjų chorus, chorų vadovus, dirigentus, reikšmingiausius Lietuvos muzikinio gyvenimo įvykius;
DAINAVIMAS
Dainavimas

 • – lietuvių liaudies daina atliekama a cappella;
 • – vokalizė;
 • – lietuvių liaudies harmonizuota daina (siužetinio turinio kelių posmų lietuvių harmonizuota liaudies daina);
 • – kūrinys pasirinktinai

Visa programa atliekama mintinai. Kūrinių atlikimo eiliškumą nustato pats stojantysis.

Pokalbio tema:

 • – Pokalbis susiejęs su būsima profesija (žymūs lietuvių ir užsienio dainininkai, kompozitoriai,operos istorija, įvairios režisūrinės užduotys).
DŽIAZAS
Džiazo instrumentalistams:

Atliekamos dvi skirtingo žanro džiazo pjesės.

Privalumas – savo kūryba, improvizacija ar aranžuotė.

Reikalavimai negrojantiems džiazo:

 • – 1 variantas: stambios formos kūrinys ir polifoninis kūrinys/etiudas/pjesė (priklausomai nuo instrumento);
 • – 2 variantas: dvi skirtingo charakterio ir tempo pjesės;

Džiazo dainininkams:

 • – Trys skirtingo žanro kūriniai.

  Privalumas – džiazo stiliaus kūriniai, savo kūryba, improvizacija, aranžuotė, pritarimas fortepijonu ar kitu instrumentu.

Pokalbio tema:

 • – Klausimai apie džiazo istoriją, atlikėjus, žanrus, stojančiojo klausomos muzikos stilius,meno istoriją;
FORTEPIJONAS
Grojimas:

 • – J. S. Bach‘o Preliudas ir fuga iš GTK I arba II tomo;
 • – Klasikinės sonatos Allegro dalis (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, M. Clementi);
 • – arba klasikinio koncerto Allegro dalis (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven);arba klasikinio koncerto Allegro dalis (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven);
 • – virtuozinis etiudas.
Pokalbio temos:

 • – svarbiausi atliktų kūrinių epochų bruožai, pagrindiniai atstovai (kompozitoriai, dailininkai, filosofai ir kt.);
 • – kūrinių stilistika;
 • – kompozitorių kūryba (simfoninė, instrumentinė, vokalinė ir kt.);
 • – žymiausi tarptautiniai ir respublikiniai konkursai bei jų laureatai;
STYGINIAI INSTRUMENTAI
Grojimas:

 • – gama;
 • – etiudas arba kapričas;
 • – polifoninio kūrinio instrumentui solo dalis;
 • – stambios formos kūrinys (I arba II ir III koncertų dalys);
 • – pjesė
Pokalbio temos:

 • – Egzaminų metu atliktų kūrinių aptarimas: autoriai, sukūrimo laikmetis bei aplinkybės,tekste pasitaikančios nuorodos, elementari atlikimo analizė;
 • – Žinios apie specialybės instrumentą: atlikėjai, istorija, priežiūra;
 • – Muzikinis gyvenimas Lietuvoje: kompozitoriai, atlikėjai, orkestrai, kameriniai ansambliai;
PUČIAMIEJI IR MUŠAMIEJI INSTRUMENTAI
Grojimas:

 • – Stambios formos kūrinys (I arba II ir III dalys);
 • – Dvi skirtingo charakterio pjesės (kantileninė ir virtuozinė);
 • – Gamų ir skaitymo iš lapo įgūdžių patikrinimas;
Pokalbio temos:

 • – Egzaminų metu atliktų kūrinių aptarimas: autoriai, sukūrimo laikmetis bei aplinkybės, tekste pasitaikančios nuorodos, elementari atlikimo analizė;
 • – Žinios apie specialybės instrumentą: istorija, atlikėjai, pagrindinė specialybės instrumento meninė ir pedagoginė literatūra;
 • – Muzikinis gyvenimas Lietuvoje: kompozitoriai, atlikėjai, orkestrai, kameriniai ansambliai;
MUZIKOS ATLIKIMAS IR ATLIKIMO MENAS
(grojimas pasirinktu instrumentu, dainavimas, dirigavimas)
VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys:
  1. grojimas pasirinktu muzikos instrumentu (arba dainavimas, arba dirigavimas);
  2. motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais.
 2. Kiekvieno stojančiojo gebėjimai vertinami šimtabalėje skalėje pagal numatytus vertinimo kriterijus. Kiekvienas vertinimo komisijos narys vertina savarankiškai (galutinis vertinimo balas apskaičiuojamas sudėjus grojimo pasirinktu muzikos instrumentu (arba dainavimo, arba dirigavimo) ir motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais rezultatus). Po to rezultatai surašomi į žiniaraštį
 3. Grojimas pasirinktu muzikos instrumentu (arba dainavimas, arba dirigavimas) ir motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais vertinamas pagal šiuos kriterijus:
Vertinimo dalys Vertinimo balai Maksimali stojančiojo gebėjimų įvertinimo reikšmė
1.Grojimas pasirinktu muzikos instrumentu (arba dainavimas, arba dirigavimas): 1-100
a) meniniai gebėjimai (muzikalumas, meninė įtaiga, atlikimo technika, virtuoziniai gebėjimai, muzikinio teksto ir intonacijos tikslumas, stiliaus, žanro ir formos pojūtis); 1–50
b) programos sudėtingumas (repertuaras, atitinkantis stojamųjų egzaminų reikalavimus, repertuaro sudėtingumo laipsnis). 1-30
2. Motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais (teorinės žinios, susijusios su atliekamu repertuaru, gebėjimas argumentuotai vertinti interpretacijos ypatumus. 1-20


4. Meninių gebėjimų vertinimo kriterijai:


Vertinimas Vertinimo pagrindimas
50-45 Puikiai. Puikūs meniniai gebėjimai. Įtaigus, tvarkingas muzikinio teksto ir intonacijos požiūriu atlikimas, parodantis stiliaus, žanro ir formos suvokimą, garso kokybės ir virtuozinius gebėjimus.
44-39 Labai gerai. Labai geri meniniai gebėjimai. Raiškus ir tvarkingas muzikinio teksto ir intonacijos požiūriu atlikimas, parodantis būtinus virtuozinius gebėjimus, stiliaus, žanro ir formos pojūtį.
38-33 Gerai. Pagrindiniai meniniai gebėjimai. Tvarkingas muzikinio teksto požiūriu programos atlikimas, bet stokojantis vieno ar kelių gebėjimų: virtuoziškumo, stiliaus, žanro ir / ar formos suvokimo.
32-27 Vidutiniškai. Vidutiniški meniniai gebėjimai. Mechaniškas atlikimas su pasitaikančiomis klaidomis, parodantis vidutiniškus meniniu požiūriu gebėjimus.
26-21 Patenkinamai. Patenkinami meniniai gebėjimai. Netvarkingas programos atlikimas, parodantis žemesnius nei vidutiniai meniniu požiūriu gebėjimus, susijusius su stiliaus, žanro, formos pojūčio trūkumais.
20-15 Silpnai. Silpni meniniai gebėjimai. Silpnas meniniu, virtuoziniu, stiliaus, žanro ar formos pojūčio požiūriais muzikinės programos atlikimas su daugeliu klaidų.
14-1 Nepatenkinamai. Nepatenkinamas pagrindinių vertinimo kriterijų požiūriu muzikinės programos atlikimas.

5. Programos sudėtingumo vertinimo kriterijai:

Vertinimas Vertinimo pagrindimas
30-27 Puikiai. Repertuaras visiškai atitinka stojamųjų egzaminų reikalavimus ir pasižymi nustatytu sudėtingumo laipsniu. Programa puikiai atskleidžia stojančiojo meninį pasirengimą ir virtuozinius gebėjimus.
26-23 Labai gerai. Repertuaras visiškai atitinka stojamųjų egzaminų reikalavimus ir pasižymi pakankamu sudėtingumo laipsniu. Programa atitinka stojančiojo meninį pasirengimą ir atlikimo technikos gebėjimus.
22-19 Gerai. Repertuaras visiškai atitinka stojamųjų egzaminų reikalavimus ir pasižymi sudėtingumu. Programa atitinka arba dalinai atitinka stojančiojo meninį pasirengimą ir atlikimo technikos gebėjimus.
18-15 Vidutiniškai. Repertuaras atitinka stojamųjų egzaminų reikalavimus tik dalinai ir pasižymi vidutiniu sudėtingumo laipsniu. Programa atitinka arba dalinai atitinka stojančiojo meninį pasirengimą ir atlikimo technikos gebėjimus.
14-11 Patenkinamai. Repertuaras atitinka stojamųjų egzaminų reikalavimus tik dalinai. Programos sudėtingumo laipsnis neatskleidžia arba menkai atskleidžia stojančiojo meninį pasirengimą ir atlikimo technikos gebėjimus.
10-7 Silpnai. Repertuaras atitinka stojamųjų egzaminų reikalavimus tik dalinai. Lengva sudėtingumo požiūriu programa silpnai atskleidžia stojančiojo meninį pasirengimą ir atlikimo technikos gebėjimus.
6-1 Nepatenkinamai. Repertuaras neatitinka stojamųjų egzaminų reikalavimų arba labai lengva sudėtingumo požiūriu programa neparodo pasirengimo meno studijoms.

6. Motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais vertinimo kriterijai:

Vertinimas Vertinimo pagrindimas
20-19 Puikiai. Puikus pasirengimas studijoms: išskirtinės, visapusiškos žinios, susijusios su atliekamu repertuaru. Geba vertinti atlikimo kokybę ir pagrįsti savo nuomonę. Žino svarbiausias atlikto repertuaro interpretacijas, geba jas palyginti. Kūrybiškai ir originaliai mąsto, turi savo nuomonę. Puikiai supranta ir vartoja dalykines sąvokas. Savarankiškai mąsto.
18-17 Labai gerai. Labai geras pasirengimas studijoms: tvirtos, visapusiškos žinios, susijusios su atliekamu repertuaru. Geba vertinti atlikimo kokybę ir pagrįsti savo nuomonę. Žino svarbiausias atlikto repertuaro interpretacijas. Turi savo nuomonę ir geba ją pagrįsti. Labai gerai supranta ir vartoja dalykines sąvokas.
16-15 Gerai. Geras pasirengimas studijoms: geresnės nei vidutinės žinios, susijusios su atliekamu repertuaru. Geba vertinti atlikimo kokybę. Gerai supranta ir vartoja dalykines sąvokas. Turi savo nuomonę.
14-13 Vidutiniškai. Vidutiniškas pasirengimas studijoms: vidutinės žinios, susijusios su atliekamu repertuaru. Neturi tvirtos nuomonės ir / ar nesugeba jos pagrįsti. Supranta ir vartoja dalykines sąvokas.
12-11 Patenkinamai. Patenkinamas pasirengimas studijoms: žemesnės negu vidutinės žinios, susijusios su atliekamu repertuaru. Nesugeba vertinti atlikimo kokybės. Patenkinamai supranta ir vartoja dalykines sąvokas.
10-9 Silpnai. Minimalus pasirengimas studijoms: silpnos žinios, susijusios su atliekamu repertuaru. Nesugeba vertinti atlikimo kokybės, neturi savo nuomonės. Silpnai žino pagrindines sąvokas arba vartoja jas netinkamai.
8-1 Nepatenkinamai. Žinios neatitinka minimalių reikalavimų.

Paspaudę šią nuorodą Muzikos_atlikimas_Atlikimo_menas 2018 parsisiųsite aprašą
Ši nuoroda Vertinimo komisijos sudėtis leidžia parsisiųsti vertinimo komisijos sudėtį