Istorija

Raida

Pradžia – muzikos mokykla

Lietuvos aukštosios muzikos mokyklos istorija prasidėjo 1919 m. kompozitoriaus, vargonininko Juozo Naujalio bute, tačiau Vyriausybei atsisakius remti mokyklą, kitų metų vasarą ji buvo perduota Lietuvių meno kūrėjų draugijai. Jai nuo pat pirmų dienų vadovauti pradėjo joje dirbęs Juozas Tallat-Kelpša. Pirmaisiais suvalstybintos mokyklos metais veikė tik fortepijono, smuiko bei dainavimo klasės, joje mokėsi vos 36 mokiniai, o pamokos vyko Lietuvių meno kūrėjų draugijos patalpose Maironio g. 3, Kaune. 1920 metų pabaigoje muzikos mokyklos vadovavimą vėl perėmė mokyklos įkūrėjas – Juozas Naujalis. Mokykloje pradėtos steigti naujos specialiųjų ir bendrųjų muzikos dalykų klasės, sparčiai daugėjo mokinių, buvo kviečiami dirbti nauji pedagogai – mokykla tapo svarbiu muzikinės kultūros centru Kaune.

Aukštoji mokykla-konservatorija

1927 m. prasidėjo naujas mokyklos gyvavimo etapas. Mokyklos direktoriumi buvo paskirtas iš studijų Leipcige grįžęs kompozitorius Juozas Gruodis. Jo ir kitų muzikų pastangomis 1933 m. vasario 7 d. mokyklai buvo suteiktas Aukštosios mokyklos-konservatorijos statusas. Steigimo iškilmėse dalyvavo Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. Laikui bėgant konservatorijoje buvo suformuoti kompozicijos, fortepijono, vargonų, dainavimo, styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, pedagoginio ir dainavimo skyriai. Konservatorijos bendruomenę sudarė 250 studentų ir daugiau nei 30 dėstytojų.

Lietuvos valstybinės konservatorijos Kauno fakultetas

1989 m. Kauno muzikinės bendruomenės prašymu, pritarus Lietuvos valstybinės konservatorijos rektoriui Vytautui Laurušui ir tuometinei Kauno miesto valdžiai, buvo įkurtas Lietuvos valstybinės konservatorijos Kauno fakultetas. Visus organizacinius rūpesčius perėmė doc. Ramutis Čepinskas, kuris tapo Kauno fakulteto vadovu iki 2006 metų. Nuo 2006 m. dekanu tapo doc. dr. Saulius Gerulis. Šio fakulteto įkūrimas pakeitė miesto muzikinį gyvenimą – sustiprėjo ir atsinaujino Kauno valstybinio muzikinio teatro orkestras, artistų trupė. Valstybinis choras, Kauno simfoninis orkestras pasipildė Kauno fakulteto išugdytais atlikėjais, atjaunėjo muzikos ir meno mokyklų pedagogų bei koncertmeisterių kolektyvai.

Dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija

2011 m. sausio 10 d. VDU tarybos posėdyje, vadovaujamame Valdo Adamkaus, nutarta įsteigti universiteto akademinį padalinį – Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademiją. Muzikos akademijos dekano pareigas eina doc. dr. S. Gerulis. 2011 m. vasario 1 dieną buvę LMTA Kauno fakulteto studentai ir dauguma dėstytojų pavasario semestrą pradėjo kaip Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės nariai. Pavasarį studijų programą baigusiems studentams vyko pirmoji oficiali VDU Muzikos akademijos diplomų teikimo ceremonija. 2015 m. birželio mėnesį studijas baigė pirmoji VDU Muzikos akademijos laida, o 2015 m. rugsėjo 1 d. Muzikos akademijos bendruomenė mokslo metus pradėjo renovuotose patalpose.

Šiuo metu Muzikos akademijoje studijos vykdomos penkiose katedrose: dainavimo, džiazo, fortepijono, muzikos teorijos ir pedagogikos, instrumentinės muzikos (styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, akordeono skyriuose) kuriose dirba talentingi ir profesionalūs pedagogai – Lietuvoje ir pasaulyje garsūs menininkai. Dėstytojai – Nacionalinių premijų laureatai, įvertinti „Auksinio scenos kryžiaus“ apdovanojimais bei Prezidentės padėkomis.

VDU Muzikos akademija – besikeičiantis, dinamiškas universiteto padalinys, kuriame derinamos geriausios muzikinio ugdymo tradicijos (didelis dėmesys skiriamas atlikimo meno meistriškumo tobulinimui, tiesioginiam dėstytojo profesinės patirties perdavimui, nuosekliam pasirinktos specialybės mokymui) ir platus universitetinis lavinimas (kalbų, humanitarinių, socialinių mokslų studijos), ugdantis intelektualią, kuriančią ir darbo rinkoje puikiai prisitaikančią asmenybę. Muzikos akademijoje vyksta daug muzikinių renginių ir konkursų, žymiausi jų – pasaulio akordeonistų konkursas „Trophee Mondial 2015“ ir nacionalinis J. Dvariono pianistų ir styginių konkursas 2016 m.