Stojantiesiems

Kaip įstoti į VDU?

Vytauto Didžiojo universitetas priima į nuolatines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas asmenis, turinčius dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą. Stojantieji priimami pagal konkursiniu balu grindžiamą tvarką, nustatytą universiteto priėmimo taisyklėse. Priėmimas į VDU nuolatines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizuojamas trimis etapais. Išsamesnę informaciją apie stojimą į Vytauto didžiojo universitetą galite rasti tinklalapyje bei  http://www.lamabpo.lt/

Taip pat maloniai kviečiame būsimus studentus atvykti į nemokamas dėstytojų konsultacijas. Prieš atvykstant prašome susiderinti atvykimo datą ir laiką.

Konsultacijų metu būsimiems studentams bus suteikiamos žinios ir praktiniai įgūdžiai, padėsiantys išlaikyti stojamuosius egzaminus.

2024 Atlikimo meno Bakalauro studijų programos

konsultacijos stojantiesiems

(adresas V. Čepinskio g. 5 Kaunas)

 

Specialybė Konsultacijos laikas ir vieta Dėstytojas (būtina iš anksto susitarti)
Akordeonas Kiekvieną trečiadienį 15- 17 val.

308 auditorijoje

doc. Povilas Velikis

+37068408898

 

Dirigavimas chorui Kiekvieną šeštadienį

10- 12 val. 205 auditorijoje

prof. Artūras Dambrauskas

+37062085696

Dainavimas Kiekvieną pirmadienį 14- 16 val. 320 auditorijoje prof. Tomas Ladiga +3706567325
Populiarioji muzika Individualiu susitarimu

(teirautis Daiva Bukantaitė+37061672323)

Mantas Jankavičius

 

Džiazas Kiekvieną ketvirtadienį

15- 17 val. 207 auditorijoje

lekt. Leonardas Bėkša +37067147721
Fortepijonas Kiekvieną ketvirtadienį

12-14val. 222aud.

kiekvieną penktadienį 12-14val.

Auditorijos: 222, 230, 232.

 

doc. Donaldas Račys +37068211343
Pučiamieji instrumentai Kiekvieną pirmadienį 10- 12 val. 331 auditorijoje. doc. Vidmantas Kijauskas +37068852453
Styginiai instrumentai Kiekvieną pentadienį

12-14 val. 304 auditorijoje

prof. Raimunda Butvila

+37068508328

PROJEKTAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į STUDIJŲ PROGRAMĄ „ATLIKIMO MENAS“ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

 2024 M. TVARKOS APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Stojamųjų egzaminų į Vytauto Didžiojo universiteto studijų programą „Atlikimo menas“ organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vytauto Didžiojo universitete (toliau – Universitetas) vykdomų stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką, vertinimo komisijų sudarymo principus ir reikalavimus jų nariams bei vertinimo sistemą.
 2. Stojamųjų egzaminų organizavimo tikslas – patikrinti ir įvertinti stojančiųjų meninius gebėjimus, įgūdžius ir motyvaciją.
II. KOMISIJŲ SUDARYMO PRINCIPAI
 1. Universitete stojamuosius egzaminus vykdo ir vertina rektoriaus įsakymu patvirtintos stojamųjų egzaminų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) kiekvienai studijų programai.
 2. Komisiją sudaro pirmininkas ir ne mažiau kaip du nariai, kurie yra pripažinti meno praktikai ar teoretikai.
 3. Stojamųjų egzaminų vertinimo komisijų darbe turi dalyvauti visi Komisijos nariai.
 4. Komisijų darbą administruoja rektoriaus paskirti egzaminų vykdymo administratoriai, kurie atsako už Komisijos darbo užtikrinimą, žiniaraščių išspausdinimą, galutinių vertinimų suvedimą į informacinę sistemą.
III.           BENDROJI STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
 1. Egzaminas organizuojamas ir vykdomas Muzikos akademijoje pagal iš anksto sudarytą ir patvirtintą kalendorinį tvarkaraštį, informacija skelbiama Universiteto svetainėje vdu.lt.
 2. Kiekvienas stojamajame egzamine dalyvaujantis stojantysis egzamino vykdymo administratoriui pateikia asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą). Prieš stojamojo egzamino pradžią stojantieji supažindinami su egzamino laikymo trukme ir eiga, kitais reikalavimais.
 3. Stojančiajam užsiregistravus Universiteto epasirasymas.vdu.lt sistemoje arba LAMA BPO informacinėje sistemoje ir į prašymą įtraukus kurią nors studijų programos „Atlikimo menas“ specializaciją ne vėliau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino pradžios yra priskiriami tai studijų programos specializacijai reikalingi laikyti stojamieji egzaminai (išskyrus pavasario sesijos metu vykstančius stojamuosius egzaminus, į kuriuos reikia registruotis nuo kovo 1 iki kovo 12 dienos). Stojančiajam egzaminų tvarkaraštyje nurodomas egzamino laikymo laikas, tai laikoma registracija stojamajam egzaminui.
 4. Stojančiųjų gebėjimų patikrinimo eilė sudaroma pagal jų registravimosi į stojamąjį egzaminą pirmumą.
 5. Stojantysis privalo atlikti visas egzamino užduotis. Jeigu jis neatliko bent vienos užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu ir galutinis egzamino vertinimas yra lygus 0.
 6. Stojamųjų egzaminų atliktas užduotis kiekvienas Komisijos narys vertina savarankiškai, vadovaudamasis Aprašo prieduose pateikiamais vertinimo kriterijais. Galutinis egzamino vertinimas yra visų egzamino dalių įvertinimų suma, suapvalinta iki sveiko skaičiaus, šimtabalėje skalėje.
 7. Stojamajam egzaminui išlaikyti reikia surinkti 16 balų. Surinkus mažiau kaip 16 balų, egzaminas laikomas neišlaikytu ir į žiniaraštį stojančiajam įrašomas 0.
 8. Stojantysis, užsiregistravęs, bet nedalyvavęs pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu stojamajame egzamine dėl ligos ar kitų svarių priežasčių, po stojamojo egzamino ne vėliau kaip per 48 val. turi kreiptis į Universiteto už stojamuosius egzaminus atsakingą administratorių su prašymu leisti laikyti stojamąjį egzaminą papildomos sesijos metu ir pateikti nedalyvavimo priežastį įrodantį oficialų dokumentą. Papildomo stojamojo egzamino metu stojamąjį egzaminą laikyti stojantiesiems, neužsiregistravusiems iki pagrindinės sesijos egzamino laikymo nustatyto termino, neleidžiama.
 9. Stojantieji, kurie pagrindinės egzaminų sesijos metu laikė stojamąjį egzaminą ir jo neišlaikė, papildomame priėmimo etape dalyvauti negali.
 10. Stojamojo egzamino rezultatai stojantiesiems skelbiami Universiteto nustatyta tvarka – ne vėliau kaip per 48 val. nuo egzamino pabaigos.
IV.   STOJAMOJO EGZAMINO Į STUDIJŲ PROGRAMĄ „ATLIKIMO MENAS“ TURINYS, EGZAMINO VYKDYMAS IR VERTINIMAS
 1. Atlikimo meno studijų programos stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys: grojimas pasirinktu muzikos instrumentu arba dainavimas, arba dirigavimas ir motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais. Pirma dalis (grojimas pasirinktu muzikos instrumentu arba dainavimas, arba dirigavimas) skirta stojančiajam įvertinti pagal du vertinimo kriterijus – meninių bei techninių gebėjimų ir programos sudėtingumo, antroje dalyje vertinama pagal du kriterijus – teorinės žinios, susijusios su atliekamu repertuaru, ir gebėjimas vertinti interpretacijos ypatumus. Stojamojo egzamino repertuarui keliami reikalavimai nurodyti 1 priede.
 1. Stojamųjų egzaminų į atlikimo meno studijų programą vertinimo kriterijai pateikti 2 priede.

 

V. APELIACIJOS

 

 1. Stojantysis turi teisę pateikti apeliaciją dėl egzamino įvertinimo techninių klaidų ir procedūrų pažeidimo. Apeliaciją reikia pateikti studijų krypties administravimo grupės vadovui ne vėliau kaip per 24 nuo egzamino vertinimo rezultatų paskelbimo.
 2. Apeliacinę komisiją sudaro pirmininkas – fakulteto dekanas, studijų programos vadovas arba kitas fakulteto atstovas, gali būti kviečiamas studentų atstovas.
 3. Jei apeliacijos svarstymo metu Apeliacinė komisija numato kviesti stojantįjį, apeliacijos svarstymo laikas ir vieta stojančiajam pranešami, kai jis pateikia prašymą apeliacijai.
 4. Stojančiajam negali atstovauti kitas asmuo.
 5. Apeliacinė komisija skundą išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Apeliacinės komisijos sprendimai protokoluojami, protokolą pasirašo visi Apeliacinės komisijos nariai. Apeliacinės komisijos pirmininkas įrašo į žiniaraštį naują įvertinimą (jeigu jis yra keičiamas). Prie įvertinimo pasirašo visi Apeliacinės komisijos nariai.

 

VI. STOJAMOJO EGZAMINO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

 1. Atliktų stojamųjų egzaminų užduočių medžiaga saugoma Universiteto priėmimo komisijoje vienus metus.
 2. Neįstojusiųjų stojamųjų egzaminų darbai ir pasirašyti žiniaraščių originalai saugomi Universiteto priėmimo komisijoje vienus metus nuo stojamojo egzamino vykdymo datos.
 3. Stojamųjų egzaminų žiniaraščiai perduodami Universiteto priėmimo komisijai ir saugomi vienus metus nuo stojamųjų egzaminų vykdymo datos.
 4. Elektroniniai žiniaraščio duomenys saugomi Universiteto duomenų bazėje.

Vytauto Didžiojo universiteto vykdomų stojamųjų egzaminų į menų studijų programas organizavimo ir vykdymo 2024 m. tvarkos aprašo

1 priedas

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į STUDIJŲ PROGRAMĄ „ATLIKIMO MENAS“ REPERTUATRO REIKALAVIMAI

Stojamasis egzaminas susideda iš dviejų dalių: grojimo arba dainavimo ar dirigavimo ir motyvacinio pokalbio iš pasirinktų studijų programos klausimų.

AKORDEONAS

Grojimas

–        Polifoninis kūrinys (imitacinė polifonija su 3 ar daugiau balsų);

–        Ciklinės formos kūrinys arba jo dalis (dalys);

–        Dvi skirtingo charakterio pjesės.

 

Visa programa atliekama mintinai.

 

Pokalbio temos:

–        Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–        Motyvacija studijoms

DIRIGAVIMAS CHORUI

Dirigavimas

–        paruošti dvejus skirtingų stilių arba charakterių kūrinius iš mišraus choro repertuaro (vienas kūrinys a cappella, kitas su akompanimentu: kantata, operos scena, oratorijos ar mišių dalis);

–        mintinai meniškai paskambinti fortepijonu kūrinį ir kūrinio su akompanimentu choro partitūrą; Akompanimentą pagroti iš natų ir mintinai padainuoti kūrinio a cappella balsus;

–        padainuoti solo sau akompanuojant fortepijonu pasirinktą vokalinį kūrinį (klasikinė arija, arijietė, romansas, originali ar harmonizuota liaudies daina);

–        egzamino metu tikrinamos pagrindinės solfedžio, muzikos teorijos ir harmonijos žinios (menų mokyklos, muzikos gimnazijos, konservatorijos, kolegijos programų lygmuo).

Pokalbio temos:

–        Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–        Motyvacija studijoms

 DIRIGAVIMAS ORKESTRUI

Diriguoti vieną arba dvi skirtingas pasirinkto klasicizmo epochos kūrinio dalis

 

Pokalbio temos:

–        Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–        Motyvacija studijoms

 DAINAVIMAS

Dainavimas

–        siužetinio turinio kelių posmų arba išplėtota daina su akompanimentu

–        vokalizė,

–        kūrinys pasirinktinai (su akompanimentu)

–        liaudies daina atliekama a cappela

 

Visa programa atliekama mintinai. Kūrinių atlikimo eiliškumą nustato pats stojantysis.

 

Pokalbio tema:

–        Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–        Motyvacija studijoms

 DŽIAZAS

Trys skirtingų charakterių ir stilių džiazo muzikos kūriniai/kompozicijos. Privalumai:
– sava kūryba (pageidautina džiazo muzikos žanre ir stiliuose)
– aranžuotė
– spontaniška improvizacija (improvizacijos melodija turi atitikti kūrinio harmoninę progresiją, atspindėti kūrinio reprezentuojamo stiliaus bruožus, taip pat būti įvairi bei įdomi ritmikos ir grojimo/dainavimo artikuliacijų ir štrichų prasme).Siūlomi kūrinių/kompozicijų stiliai:
1 kūrinys – mažorinio arba minorinio 12 taktų bliuzo formos – gali būti archajiškas, svingo eros, 12/8 metre, arba modernesnis – bebop, hardbop, cool džiazo stiliuose.
2 kūrinys – pageidautina bosanova/samba, arba kitokiuose Lotynų Amerikos muzikos stiliuose.
3 kūrinys – džiazo baladė 4/4, 3/4, 12/8metre, arba laisvai pasirinkta pjesė, turinti savyje džiazo muzikai būdingų elementų – gali būti funk, fusion, soul, world muzikos stiliuose (su džiazui būdingais elementais).
Pokalbio tema:

–        Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–        Motyvacija studijoms

FORTEPIJONAS

Grojimas

–        J. S. Bacho preliudas ir fuga iš GTK I arba II tomo;

–        klasikinės sonatos Allegro dalis (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, M. Clementi);

–        arba klasikinio koncerto Allegro dalis (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven);

–        virtuozinis etiudas.

 

Pokalbio temos:

–        Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–        Motyvacija studijoms

 STYGINIAI INSTRUMENTAI

Grojimas

–        gama;

–        etiudas arba kapričas;

–        polifoninio kūrinio instrumentui solo dalis;

–        stambios formos kūrinys (I arba II ir III koncertų dalys);

–        pjesė.

Pokalbio temos:

–        Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–        Motyvacija studijoms

POPULIARIOJI MUZIKA

–        lyrinis populiariosios muzikos kūrinys

–        dramatinis populiariosios muzikos kūrinys

–        laisvai pasirinktas kūrinys (klasikinis, repo, džiazo, R&B, liaudies)

 

Pokalbio tema:

–        Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–        Motyvacija studijoms

 PUČIAMIEJI IR MUŠAMIEJI INSTRUMENTAI

Grojimas

–        stambios formos kūrinys (I arba II ir III dalys);

–        dvi skirtingo charakterio pjesės (kantileninė ir virtuozinė);

–        gamų ir skaitymo iš lapo įgūdžių patikrinimas.

Pokalbio temos:

–        Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–        Motyvacija studijoms

Vytauto Didžiojo universiteto vykdomų stojamųjų egzaminų į menų studijų programas organizavimo ir vykdymo 2024 m. tvarkos aprašo

2 priedas

STOJAMOJO EGZAMINO Į ATLIKIMO MENO STUDIJŲ PROGRAMĄ
(grojimo pasirinktu instrumentu, dainavimo, dirigavimo)
VERTINIMO KRITERIJAI
 1. Stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys:
  • grojimas pasirinktu muzikos instrumentu arba dainavimas, arba dirigavimas;
  • motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais.
 2. Kiekvieno stojančiojo gebėjimai vertinami šimtabalėje skalėje pagal numatytus vertinimo kriterijus. Kiekvienas Komisijos narys vertina savarankiškai (galutinis vertinimo balas apskaičiuojamas sudėjus grojimo pasirinktu muzikos instrumentu (arba dainavimo, arba dirigavimo) ir motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais rezultatus. Po to rezultatai surašomi į žiniaraštį.
 3. Grojimas pasirinktu muzikos instrumentu arba dainavimas, arba dirigavimas ir motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais vertinamas pagal šiuos kriterijus:
Vertinimo dalys Vertinimo balai Maksimali stojančiojo gebėjimų įvertinimo reikšmė
1.         Grojimas pasirinktu muzikos instrumentu (arba dainavimas, arba dirigavimas) 100
a) meniniai gebėjimai (muzikalumas, meninė įtaiga, atlikimo technika, virtuoziniai gebėjimai, muzikinio teksto ir intonacijos tikslumas, stiliaus, žanro ir formos pojūtis) 1–50
b) programos sudėtingumas (repertuaras, atitinkantis stojamųjų egzaminų reikalavimus, repertuaro sudėtingumo laipsnis) 1–30
2.      Motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais (teorinės žinios, susijusios su atliekamu repertuaru, gebėjimas vertinti interpretacijos ypatumus) 1–20

 

 

Informacija stojantiesiems į menų ir pedagogikos studijas VDU